Thư viện hình ảnh

Bệnh nhân dài bao quy đầu sau cắt thẩm mỹ
Bệnh nhân dài bao quy đầu sau cắt thẩm mỹ
Bệnh nhân dài bao quy đầu sau cắt thẩm mỹ
Bệnh nhân dài bao quy đầu sau cắt thẩm mỹ
Bệnh nhân dài bao quy đầu sau cắt thẩm mỹ
Bệnh nhân dài bao quy đầu sau cắt thẩm mỹ
BN hoàn toàn không có sẹo sau cắt bao quy đầu
BN hoàn toàn không có sẹo sau cắt bao quy đầu
Bệnh nhân cắt bao quy đầu thẩm mỹ
Bệnh nhân cắt bao quy đầu thẩm mỹ
Bệnh nhân cắt bao quy đầu thẩm mỹ
Bệnh nhân cắt bao quy đầu thẩm mỹ
Bệnh nhân cắt bao quy đầu thẩm mỹ
Bệnh nhân cắt bao quy đầu thẩm mỹ
Bệnh nhân cắt bao quy đầu thẩm mỹ
Bệnh nhân cắt bao quy đầu thẩm mỹ
Bệnh nhân cắt bao quy đầu thẩm mỹ
Bệnh nhân cắt bao quy đầu thẩm mỹ
Bệnh nhân cắt bao quy đầu thẩm mỹ
Bệnh nhân cắt bao quy đầu thẩm mỹ
Bệnh nhân cắt bao quy đầu thẩm mỹ
Bệnh nhân cắt bao quy đầu thẩm mỹ
BN hoàn toàn không có sẹo sau cắt bao quy đầu
BN hoàn toàn không có sẹo sau cắt bao quy đầu
Bệnh nhân cắt bao quy đầu bằng máy
Bệnh nhân cắt bao quy đầu bằng máy
Bệnh nhân cắt bao quy đầu bằng máy
Bệnh nhân cắt bao quy đầu bằng máy
Bệnh nhân cắt bao quy đầu bằng máy
Bệnh nhân cắt bao quy đầu bằng máy
Bệnh nhân dài hẹp bao quy đầu (Mặt trước)
Bệnh nhân dài hẹp bao quy đầu (Mặt trước)
Tạo hình dây hãm + cắt bao quy đầu
Tạo hình dây hãm + cắt bao quy đầu
Tạo hình dây hãm + cắt bao quy đầu
Tạo hình dây hãm + cắt bao quy đầu
Bệnh nhân cắt bao quy đầu thẩm mỹ
Bệnh nhân cắt bao quy đầu thẩm mỹ
Bệnh nhân cắt bao quy đầu thẩm mỹ
Bệnh nhân cắt bao quy đầu thẩm mỹ
Tạo hình dây hãm + cắt bao quy đầu
Tạo hình dây hãm + cắt bao quy đầu
Bệnh nhân cắt bao quy đầu thẩm mỹ
Bệnh nhân cắt bao quy đầu thẩm mỹ
Tạo hình dây hãm + cắt bao quy đầu
Tạo hình dây hãm + cắt bao quy đầu
Tạo hình dây hãm + cắt bao quy đầu
Tạo hình dây hãm + cắt bao quy đầu
Bệnh nhân cắt bao quy đầu thẩm mỹ
Bệnh nhân cắt bao quy đầu thẩm mỹ
Tạo hình dây hãm + cắt bao quy đầu
Tạo hình dây hãm + cắt bao quy đầu
Tạo hình dây hãm + cắt bao quy đầu
Tạo hình dây hãm + cắt bao quy đầu
Tạo hình dây hãm + cắt bao quy đầu
Tạo hình dây hãm + cắt bao quy đầu
BN hoàn toàn không có sẹo sau cắt bao quy đầu
BN hoàn toàn không có sẹo sau cắt bao quy đầu
Bệnh nhân cắt bao quy đầu thẩm mỹ
Bệnh nhân cắt bao quy đầu thẩm mỹ
Hẹp bao quy đầu gây mùi khó chịu (Mặt trước)
Hẹp bao quy đầu gây mùi khó chịu (Mặt trước)
Bệnh nhân bị dài bao quy đầu
Bệnh nhân bị dài bao quy đầu
Bệnh nhân 8 tuổi biến dạng bao quy đầu
Bệnh nhân 8 tuổi biến dạng bao quy đầu
Bệnh nhân cắt bao quy đầu thẩm mỹ
Bệnh nhân cắt bao quy đầu thẩm mỹ
Bệnh nhân bị dài bao quy đàu
Bệnh nhân bị dài bao quy đàu
Bệnh nhân bị dài bao quy đầu
Bệnh nhân bị dài bao quy đầu
Bệnh nhân cắt bao quy đầu thẩm mỹ
Bệnh nhân cắt bao quy đầu thẩm mỹ
Bệnh nhân cắt bao quy đầu thẩm mỹ
Bệnh nhân cắt bao quy đầu thẩm mỹ
Bệnh nhân cắt bao quy đầu thẩm mỹ
Bệnh nhân cắt bao quy đầu thẩm mỹ
Bệnh nhân cắt bao quy đàu thẩm mỹ
Bệnh nhân cắt bao quy đàu thẩm mỹ
Bệnh nhân cắt bao quy đàu thẩm mỹ
Bệnh nhân cắt bao quy đàu thẩm mỹ
Cắt bao quy đầu thẩm mỹ
Cắt bao quy đầu thẩm mỹ
Bệnh nhân 23 tuổi cắt bao quy đầu thẩm mỹ
Bệnh nhân 23 tuổi cắt bao quy đầu thẩm mỹ
Bệnh nhân 23 tuổi cắt bao quy đầu thẩm mỹ
Bệnh nhân 23 tuổi cắt bao quy đầu thẩm mỹ
Bệnh nhân 10 tuổi cắt bao quy đầu thẩm mỹ
Bệnh nhân 10 tuổi cắt bao quy đầu thẩm mỹ
Bệnh nhân 10 tuổi cắt bao quy đầu thẩm mỹ
Bệnh nhân 10 tuổi cắt bao quy đầu thẩm mỹ
Bệnh nhân 22 tuổi bị dài bao quy đầu
Bệnh nhân 22 tuổi bị dài bao quy đầu
Bệnh nhân cắt bao quy đầu thẩm mỹ
Bệnh nhân cắt bao quy đầu thẩm mỹ
Bệnh nhân cắt bao quy đầu thẩm mỹ
Bệnh nhân cắt bao quy đầu thẩm mỹ
Bệnh nhân dài bao quy đầu cắt thẩm mỹ siêu phục hồi
Bệnh nhân dài bao quy đầu cắt thẩm mỹ siêu phục hồi
Bệnh nhân 22 tuổi bị dài bao quy đầu
Bệnh nhân 22 tuổi bị dài bao quy đầu
Bệnh nhân 20 tuổi cắt bao quy đầu thẩm mỹ
Bệnh nhân 20 tuổi cắt bao quy đầu thẩm mỹ
Bệnh nhân 7 tuổi bị dài bao quy đầu
Bệnh nhân 7 tuổi bị dài bao quy đầu
Hình ảnh bao quy đầu sau cắt
Hình ảnh bao quy đầu sau cắt
Hình ảnh bao quy đầu sau cắt
Hình ảnh bao quy đầu sau cắt
Hình ảnh bao quy đầu sau cắt
Hình ảnh bao quy đầu sau cắt
Bệnh nhân cắt bao quy đầu thẩm mỹ
Bệnh nhân cắt bao quy đầu thẩm mỹ
Bệnh nhân 6 tuổi dài hẹp bao quy đầu
Bệnh nhân 6 tuổi dài hẹp bao quy đầu
Bệnh nhân 25 tuổi dài bao quy đầu
Bệnh nhân 25 tuổi dài bao quy đầu
Bệnh nhân cắt bao quy đầu thẩm mỹ
Bệnh nhân cắt bao quy đầu thẩm mỹ
Bệnh nhân 22 tuổi hẹp bao quy đầu, ngắn dây hãm
Bệnh nhân 22 tuổi hẹp bao quy đầu, ngắn dây hãm
Bệnh nhân 18 tuổi dài bao quy đầ
Bệnh nhân 18 tuổi dài bao quy đầ
Bệnh nhân cắt bao quy đầu thẩm mỹ siêu phục hồi
Bệnh nhân cắt bao quy đầu thẩm mỹ siêu phục hồi
Bệnh nhân cắt bao quy đầu thẩm mỹ siêu phục hồi
Bệnh nhân cắt bao quy đầu thẩm mỹ siêu phục hồi
Cắt bao quy đầu cho trẻ em
Cắt bao quy đầu cho trẻ em
Bệnh nhân 8 tuổi biến dạng bao quy đâu
Bệnh nhân 8 tuổi biến dạng bao quy đâu
Bệnh nhân 18 tuổi thắt nghẹt bao quy đầu (Sau cắt)
Bệnh nhân 18 tuổi thắt nghẹt bao quy đầu (Sau cắt)
Bệnh nhân 18 tuổi thắt nghẹt bao quy đầu (Mặt trước)
Bệnh nhân 18 tuổi thắt nghẹt bao quy đầu (Mặt trước)
Bệnh nhân 18 tuổi thắt nghẹt bao quy đầu (Mặt sau)
Bệnh nhân 18 tuổi thắt nghẹt bao quy đầu (Mặt sau)
Bệnh nhân 10 tuổi biến dạng bao quy đầu (Mặt trước)
Bệnh nhân 10 tuổi biến dạng bao quy đầu (Mặt trước)
Bệnh nhân 10 tuổi biến dạng bao quy đầu (Mặt sau)
Bệnh nhân 10 tuổi biến dạng bao quy đầu (Mặt sau)
Bệnh nhân 21 tuổi dài bao quy đầu, dây hãm ngắn (Mặt sau)
Bệnh nhân 21 tuổi dài bao quy đầu, dây hãm ngắn (Mặt sau)
Bệnh nhân 20 tuổi dây hãm ngắn (Mặt sau)
Bệnh nhân 20 tuổi dây hãm ngắn (Mặt sau)
Bệnh nhân 20 tuổi dài bao quy đầu, dương vật cong (Sau cắt)
Bệnh nhân 20 tuổi dài bao quy đầu, dương vật cong (Sau cắt)
Bệnh nhân 20 tuổi dài bao quy đầu, dương vật cong (Mặt trước)
Bệnh nhân 20 tuổi dài bao quy đầu, dương vật cong (Mặt trước)
Bệnh nhân 20 tuổi bao quy đầu dài (Mặt trước)
Bệnh nhân 20 tuổi bao quy đầu dài (Mặt trước)
Bệnh nhân 20 tuổi biến dạng dương vật (Mặt sau)
Bệnh nhân 20 tuổi biến dạng dương vật (Mặt sau)
Bệnh nhân 21 tuổi dài bao quy đầu, dây hãm ngắn (Mặt trước)
Bệnh nhân 21 tuổi dài bao quy đầu, dây hãm ngắn (Mặt trước)
Bệnh nhân 21 tuổi dài bao quy đầu, dây hãm ngắn (Sau cắt)
Bệnh nhân 21 tuổi dài bao quy đầu, dây hãm ngắn (Sau cắt)
Bệnh nhân 21 tuổi dài, viêm bao quy đầu (Mặt sau)
Bệnh nhân 21 tuổi dài, viêm bao quy đầu (Mặt sau)
Bệnh nhân 21 tuổi dài, viêm bao quy đầu (Mặt trước)
Bệnh nhân 21 tuổi dài, viêm bao quy đầu (Mặt trước)
Bệnh nhân 21 tuổi dài, viêm bao quy đầu (Sau cắt)
Bệnh nhân 21 tuổi dài, viêm bao quy đầu (Sau cắt)
Bệnh nhân 25 tuổi dài bao quy đầu (Mặt sau)
Bệnh nhân 25 tuổi dài bao quy đầu (Mặt sau)
Bệnh nhân 25 tuổi dài bao quy đầu (Mặt trước)
Bệnh nhân 25 tuổi dài bao quy đầu (Mặt trước)
Bệnh nhân 25 tuổi dài bao quy đầu (Sau cắt)
Bệnh nhân 25 tuổi dài bao quy đầu (Sau cắt)
Bệnh nhân 28 tuổi dài - hẹp bao quy đầu (Mặt sau)
Bệnh nhân 28 tuổi dài - hẹp bao quy đầu (Mặt sau)
Bệnh nhân 28 tuổi dài - hẹp bao quy đầu (Mặt trước)
Bệnh nhân 28 tuổi dài - hẹp bao quy đầu (Mặt trước)
Bệnh nhân 28 tuổi dài - hẹp bao quy đầu (Sau cắt)
Bệnh nhân 28 tuổi dài - hẹp bao quy đầu (Sau cắt)
Bệnh nhân 28 tuổi dương vật có mùi hôi (Mặt sau)
Bệnh nhân 28 tuổi dương vật có mùi hôi (Mặt sau)
Bệnh nhân 28 tuổi dương vật có mùi hôi (Mặt trước)
Bệnh nhân 28 tuổi dương vật có mùi hôi (Mặt trước)
Bệnh nhân 28 tuổi dương vật có mùi hôi (Sau cắt)
Bệnh nhân 28 tuổi dương vật có mùi hôi (Sau cắt)
Bệnh nhân 29 tuổi có nhiều gai sinh dục do dài bao quy đầu (Mặt sau)
Bệnh nhân 29 tuổi có nhiều gai sinh dục do dài bao quy đầu (Mặt sau)
Bệnh nhân 29 tuổi có nhiều gai sinh dục do dài bao quy đầu (Mặt trước)
Bệnh nhân 29 tuổi có nhiều gai sinh dục do dài bao quy đầu (Mặt trước)
Bệnh nhân 29 tuổi có nhiều gai sinh dục do dài bao quy đầu (Sau cắt)
Bệnh nhân 29 tuổi có nhiều gai sinh dục do dài bao quy đầu (Sau cắt)
Bệnh nhân 31 tuổi dài bao quy đầu (Mặt sau)
Bệnh nhân 31 tuổi dài bao quy đầu (Mặt sau)
Bệnh nhân 31 tuổi dài bao quy đầu (Mặt trước)
Bệnh nhân 31 tuổi dài bao quy đầu (Mặt trước)
Bệnh nhân 31 tuổi dài bao quy đầu (Sau cắt)
Bệnh nhân 31 tuổi dài bao quy đầu (Sau cắt)
Bệnh nhân 32 tuổi dài bao quy đầu (Mặt sau)
Bệnh nhân 32 tuổi dài bao quy đầu (Mặt sau)
Bệnh nhân 32 tuổi dài bao quy đầu (Mặt trước)
Bệnh nhân 32 tuổi dài bao quy đầu (Mặt trước)
Bệnh nhân 32 tuổi dài bao quy đầu (Sau cắt)
Bệnh nhân 32 tuổi dài bao quy đầu (Sau cắt)
Bệnh nhân bị hẹp bao quy đầu (Mặt sau)
Bệnh nhân bị hẹp bao quy đầu (Mặt sau)
Bệnh nhân bị hẹp bao quy đầu (Mặt trước)
Bệnh nhân bị hẹp bao quy đầu (Mặt trước)
Bệnh nhân bị hẹp bao quy đầu (Sau cắt)
Bệnh nhân bị hẹp bao quy đầu (Sau cắt)
Hẹp bao quy đầu gây mùi khó chịu (Mặt sau)
Hẹp bao quy đầu gây mùi khó chịu (Mặt sau)
Hẹp bao quy đầu gây mùi khó chịu (Sau cắt)
Hẹp bao quy đầu gây mùi khó chịu (Sau cắt)
Thắt nghẹt bao quy đầu ở bệnh nhân 26 tuổi (Mặt sau)
Thắt nghẹt bao quy đầu ở bệnh nhân 26 tuổi (Mặt sau)
Thắt nghẹt bao quy đầu ở bệnh nhân 26 tuổi (Mặt trước)
Thắt nghẹt bao quy đầu ở bệnh nhân 26 tuổi (Mặt trước)
Thắt nghẹt bao quy đầu ở bệnh nhân 26 tuổi (Sau cắt)
Thắt nghẹt bao quy đầu ở bệnh nhân 26 tuổi (Sau cắt)
Trước và sau phẫu thuật tăng kích thước
Trước và sau phẫu thuật tăng kích thước
Trước và sau phẫu thuật tăng kích thước
Trước và sau phẫu thuật tăng kích thước
Trước và sau phẫu thuật tăng kích thước
Trước và sau phẫu thuật tăng kích thước
Trước và sau phẫu thuật tăng kích thước
Trước và sau phẫu thuật tăng kích thước
Trước và sau phẫu thuật tăng kích thước
Trước và sau phẫu thuật tăng kích thước
Trước và sau phẫu thuật tăng kích thước
Trước và sau phẫu thuật tăng kích thước
Trước và sau phẫu thuật tăng kích thước
Trước và sau phẫu thuật tăng kích thước
Trước và sau phẫu thuật tăng kích thước
Trước và sau phẫu thuật tăng kích thước
Trước và sau phẫu thuật tăng kích thước
Trước và sau phẫu thuật tăng kích thước
Trước và sau phẫu thuật tăng kích thước dương vật
Trước và sau phẫu thuật tăng kích thước dương vật
Trước và sau phẫu thuật tăng kích thước
Trước và sau phẫu thuật tăng kích thước
Phòng phẫu thuật Mega Med
Phòng phẫu thuật Mega Med
Phòng khám bệnh Mega Med
Phòng khám bệnh Mega Med
Khu vực tiệt trùng Mega Med
Khu vực tiệt trùng Mega Med
Phòng hậu phẫu Mega Med
Phòng hậu phẫu Mega Med
Phòng họp Mega Med
Phòng họp Mega Med
Nhà thuốc Mega Med
Nhà thuốc Mega Med
Phòng chờ khám Mega Med
Phòng chờ khám Mega Med
Sảnh lễ tân Mega Med
Sảnh lễ tân Mega Med
Bệnh nhân 36 tuổi bị sùi mào gà và dài bao quy đầu (ảnh 3)
Bệnh nhân 36 tuổi bị sùi mào gà và dài bao quy đầu (ảnh 3)
Bệnh nhân 36 tuổi bị sùi mào gà và dài bao quy đầu (ảnh 2)
Bệnh nhân 36 tuổi bị sùi mào gà và dài bao quy đầu (ảnh 2)
Bệnh nhân 36 tuổi bị sùi mào gà và dài bao quy đầu (ảnh 1)
Bệnh nhân 36 tuổi bị sùi mào gà và dài bao quy đầu (ảnh 1)

KIẾN THỨC Y KHOA

Cắt bao quy đầu là gì? Có nên cắt bao quy đầu không?

Cắt bao quy đầu là gì? Có nên cắt bao quy đầu không?

Cắt bao quy đầu là gì? Đây là tiểu phẫu loại bỏ phần da này, thường được thực hiện vì chỉ định của bác sĩ do bệnh lý hoặc
Xem thêm
Hình ảnh trước và sau khi cắt bao quy đầu như thế nào?

Hình ảnh trước và sau khi cắt bao quy đầu như thế nào?

Bao quy đầu là bộ phận bao bọc bên ngoài dương vật có chức năng bảo vệ quy đầu khỏi những tác nhân gây tổn thương như bui bẩn,
Xem thêm
Cắt bao quy đầu kiêng ăn gì, nên ăn gì để mau lành?

Cắt bao quy đầu kiêng ăn gì, nên ăn gì để mau lành?

Sau khi cắt bao quy đầu, cần 1 tháng để vết thương lành lại. Cắt bao quy đầu được thực hiện ở vị trí nhạy cảm nên trong thời gian phục hồi nó đòi hỏi
Xem thêm
0987869115 Đặt lịch khám